...رهایی ازتو...

حلقه ی عاشق بودنت را دیروز از انگشتانم دراوردم وقتی دیدم دیدنم دگرگونت نکرد...

شهریور 94
1 پست
مرداد 94
1 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست